Política de Privacitat LOPD y GDPR

En compliment amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), l’informem que les dades personals i informació que ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible en la Web, seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat del Titular de la web. La navegació de l’usuari per aquest website es duu a terme de forma totalment anònima. No es recopilen dades de caràcter personal exceptuant quan l’usuari proporciona aquestes informacions de manera expressa i voluntàriament.

Les dades obtingudes seran emprats per al compliment de les finalitats següents: establir una relació d’usuaris de la Web inscrits, a fi de mantenir contacte comercial, així com la seva gestió, i la realització d’estadístiques i segmentació. L’usuari consent expressament la comunicació o cessió de les seves dades personals als proveïdors que intervenen en l’oferta i prestació dels nostres serveis, com per exemple proveïdors, hosting o missatgeria, amb l’exclusiva fi de la correcta consecució del servei sol·licitat.

El Titular de la web es compromet a no destinar les dades de l’usuari a una finalitat diferent per a la qual van ser recollits ni a cedir els mateixos de manera il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures de seguretat d’índole tècnica i/o, organitzativa necessàries per a evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Aquests termes i condicions poden ser modificats. 7 dies abans de la seva entrada en vigor, es comunicaran a l’usuari aquests canvis mitjançant correu electrònic o avís en la nostra web.

Exercici del Dret de Rectificació i Cancel·lació

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades i exercir gratuïtament els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit al correu marta.vinas@emacreativa.com, indicant el seu nom i cognoms i adjuntant fotocòpia del seu DNI que acrediti la seva identitat i indicant com a referència “Protecció de Dades”.